Up

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเปิดให้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS)

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเปิดให้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS)
File Size:
59.27 kB
Date:
09 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเปิดให้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับรายงานตัวแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา

จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดศูนย์รายงานตัว ณ ห้างสรรพสินค้าคลังพล่าซ่าจอมสุรางค์ ชั้น6  ถ. จอมสุรางค์ยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง

ระหว่างวันที่ 5 ก.พ. 2561 - 31 มี.ค. 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดขักขัตฤกษ์

ดาวน์โหลดรายละเอียดที่ปุ่มดาวน์โหลด

 
 
 
Powered by Phoca Download

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศราคา