ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2562

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2562
File Size:
239.34 kB
Date:
27 December 2019

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ครั้งที่ 30 / 2562

 มาตรการด้านความมั่นคง

1. มหาดไทยสั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ปรับแผนเผชิญเหตุภัยแล้งให้ทันต่อสถานการณ์ กระทรวงมหาดไทย

 มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

2. รัฐบาลช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปี 62/63 กระทรวงการคลัง -

3. ข่าวดีผู้ที่กำลังมองหาบ้าน! รัฐออกมาตรการลดภาระ การซื้อที่อยู่อาศัย กระทรวงการคลัง -

4. ประกันสังคมปรับเพิ่มค่าทำศพแก่ผู้ประกันตน ม.40 กระทรวงแรงงาน

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

5. ไปทำงานเกาหลีใต้ตามระบบ EPS หยุดวิถีผีน้อย ไม่เสี่ยงถูกลอยแพ กระทรวงแรงงาน -

6. เตือนประชาชนเข้าสู่ฤดูหนาว ระวังป่วยโรคอุจจาระร่วง แนะยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

 
 
 
Powered by Phoca Download