ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2562

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2562
File Size:
906.21 kB
Date:
23 December 2019

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ครั้งที่ 31 / 2562

 มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

1. เริ่มแล้ว "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน จังหวัด ทั่วไทย” กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว อินโฟกราฟิค 1 ชุด

2. เริ่มแล้ว! กรมบัญชีกลางเพิ่มรายการยารักษาโรคมะเร็ง และโลหิตวิทยาให้เบิกจ่ายตรงได้

3. ประกันสังคมจัดให้ ผู้ประกันตนประสงค์เปลี่ยน รพ. ยื่นขอได้ภายใน 31 มี.ค. 63 อินโฟกราฟิค 1 ชุด

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

4. คนพร้อม - รถพร้อม ศึกษาเส้นทาง เดินทางปลอดภัย

มาตรการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

5. อย่าลืม!! งดให้ถุงพลาสติกทั่วประเทศ เริ่มต้น 1 มกราคม 63 นี กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

 
 
 
Powered by Phoca Download