ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2563

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2563
File Size:
1.02 MB
Date:
07 January 2020

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

1. จัดหนัก!! มหาดไทยมอบของขวัญปีใหม่ 2563 ให้ ประชาชน กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด

2. ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรก เกิดแก่ผู้มีสิทธิที่มีบุตรไม่เกิน 6 ขวบ กระทรวงการคลัง 

3. สุขใจถ้วนหน้า มากกว่าคำว่า “ให้” ด้วยรักจากใจ กระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

4. แจ้งเลย! ขนส่งทางบกเปิดให้ประชาชนร่วมแจ้งเบาะแส รถโดยสารสาธารณะกระทำผิดวินัยจราจร กระทรวงคมนาคม 

5. เตือนประชาชนไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาว อาจเสียชีวิตได้ กระทรวง สาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด

มาตรการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6. เริ่มแล้ว! งดให้ถุงพลาสติกทั่วประเทศใน ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อินโฟกราฟิค 1 ชุด

 
 
 
Powered by Phoca Download