ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2563

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2563
File Size:
1.12 MB
Date:
15 January 2020

มาตรการด้านความมั่นคง

1. คนไทยร่วมใจประหยัดน้ำสู้ภัยแล้ง แนะผู้ที่มีโรค ประจำตัวหลีกเลี่ยงการบริโภค (*เฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง) กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

2. แนะประชาชนช่วงหน้าหนาว อากาศปิด ค่าฝุ่นสูง ให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรค กระทรวง สาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด

3. เตือนประชาชนเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากจีน แนะเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด กระทรวง สาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ กระทรวงมหาดไทย ภาพเคลื่อนไหว 1 ชุด

5. มอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้ประกันตน ตรวจสุขภาพฟรี! 14 รายการ ทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด

 
 
 
Powered by Phoca Download