ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2563

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2563
File Size:
892.78 kB
Date:
11 February 2020

มาตรการด้านความมั่นคง

1. แล้งนี้รอดแน่!! มท. สั่งการทุกจังหวัดดำเนินมาตรการ เร่งด่วน "ขุดดินแลกน้ำ" แก้ปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบาย รัฐบาล

2. ทุกคนต้องช่วยกัน! มหาดไทยกำชับทุกพื้นที่ เร่งดำเนิน มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก

3. ตรุษจีนอุ่นใจ มหาดไทยเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุ อัคคีภัยและอุบัติภัยทุกพื้นที่  อินโฟกราฟิค 1 ชุด

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

4. 7 ข้อ ชวนสงสัย เสี่ยงถูกหลอกไปทำงานมาเลเซีย

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

5. “ชิม ช้อป ใช้” เตรียมคืนเงินชดเชยหรือเงินคืน (Cash Back) งวดที่ 2

6. คำถามที่พบบ่อย ? ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีที่ดิน ฉบับใหม่ตอนที่ 1  อินโฟกราฟิค 1 ชุด

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

7. เปิดให้บริการแล้ว! คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย  อินโฟกราฟิค 1 ชุด

 
 
 
Powered by Phoca Download