ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2563

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2563
File Size:
1.12 MB
Date:
11 February 2020

มาตรการด้านความมั่นคง 

1. มารู้จักและรู้หลักป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด

2. หลักปฏิบัติป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด

3. มหาดไทยห่วงใย แนะนำวิธีสวมหน้ากากอนามัยอย่าง ปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย

4. มหาดไทยเน้นย้ำทุกจังหวัด เข้มงวด บังคับใช้กฎหมาย แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ กระทรวงมหาดไทย

 มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

5. ข้อแนะนำประชาชน เก็บน้ำใช้ในภาวะภัยแล้ง กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

6. กรมบัญชีกลางเริ่มจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ย ความพิการให้กับผู้มีสิทธิทั่วประเทศ กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด

 
 
 
Powered by Phoca Download