ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2563

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2563
File Size:
699.87 kB
Date:
21 February 2020

มาตรการด้านความมั่นคง 

1. มหาดไทยกำชับจังหวัด ติดตามสถานการณ์เชื้อไวรัส โคโรนาอย่างเข้มข้น กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด

2. กำชับคนขับรถสาธารณะ! ดูแลสุขอนามัยป้องกันเชื้อ ไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด กระทรวงคมนาคม อินโฟกราฟิค 1 ชุด

 มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

3 . สร้างเกาะป้องกัน “ไวรัสโคโรนา” ด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอน กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด

4. เกษตรกรไทย ร่วมใจ “หยุดเผา” ในไร่นา ลดปัญหาฝุ่น ละออง กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ อินโฟกราฟิค 1 ชุด

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

5. รัฐบาลคุมเข้ม! ราคาหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ป้องกันการค้าไม่เป็นธรรม กระทรวงพาณิชย์ อินโฟกราฟิค 1 ชุด

6. ธอส. ลดดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระ 6 เดือน ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว กระทรวงการคลัง 

 
 
 
Powered by Phoca Download