ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2563

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2563
File Size:
453.10 kB
Date:
28 February 2020

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

1. “4 ข้อต้องรู้” ป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

2. ผู้มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตาม ประเพณี กระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มาตรการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. รัฐบาลแก้กฎหมายควบคุมอาคาร ป้องกันฝุ่นละออง และความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย

4. B10 “คุณได้ประหยัด ชาติได้ประโยชน์ ลด PM 2.5” กระทรวงพลังงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

5.ธ.ก.ส. จับมือ สำนักงานสลากฯ รับขึ้นรางวัลลอตเตอรี่ เริ่มมีนาคมนี้เป็นต้นไป กระทรวงการคลัง

 
 
 
Powered by Phoca Download