ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2563

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2563
File Size:
393.41 kB
Date:
12 March 2020

มาตรการด้านความมั่นคง

1. มหาดไทยเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติด ลดผู้เสพ ปราบปรามผู้จำหน่าย กระทรวงมหาดไทย

2. กรมอนามัย คุมเข้ม 3 ขั้นตอน ล้างภาชนะสะอาด ด่านแรกสกัดเชื้อโรค กระทรวงสาธารณสุข

3. ข้อแนะนำประจำวันในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 กระทรวงสาธารณสุข

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

4. หน้ากากอนามัย ใส่อย่างไรให้ถูกต้อง กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด

มาตรการด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

5. ผู้ประกันตนอุ่นใจ “รักษาได้ตามสิทธิ” แม้ในภาวะวิกฤติโรคระบาด กระทรวงแรงงาน

 
 
 
Powered by Phoca Download