ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2563

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2563
File Size:
256.80 kB
Date:
17 March 2020

มาตรการด้านความมั่นคง

1. มท. อบรมจัดทำหน้ากากอนามัย มาตรฐานสาธารณสุข 50 ล้านชิ้นทั่วประเทศ กระทรวงมหาดไทย

2. รัฐวางมาตรการเร่งด่วน แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 สำนักนายกรัฐมนตรี

3. รัฐบาลวางแนวทางการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ มุ่งแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืน สำนักนายกรัฐมนตรี

4. ปภ.ผนึกกำลัง 9 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมรับมือ - แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น กระทรวงมหาดไทย

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

5. หน้ากากผ้า ทางเลือกของคนไม่ป่วย กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด

 
 
 
Powered by Phoca Download