ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2563

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2563
File Size:
1.13 MB
Date:
19 March 2020

มาตรการด้านความมั่นคง

1. รัฐออกมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงการคลัง

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

2. ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยิ่งรู้เร็ว ลดการแพร่เชื้อ กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด

3. แนะนำประชาชนที่เดินทางเข้า – ออกในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด

4. ตอบตรง 9 ข้อสงสัย โควิด-19 (COVID-19) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มาตรการด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

5. ธอส. ช่วยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ลดดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระ 4 เดือน กระทรวงการคลัง

6. ผู้ประกันตนที่เข้าข่ายสงสัย สามารถขอรับการตรวจโรคโควิด-19 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กระทรวงแรงงาน

 
 
 
Powered by Phoca Download