ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2563

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2563
File Size:
767.48 kB
Date:
31 March 2020

มาตรการด้านความมั่นคง

1. มาตรการ 6 ด้าน ป้องกันไม่ให้ "โควิด-19" สู่ระยะ 3 สำนักนายกรัฐมนตรี

2. ขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางหากไม่จำเป็น ป้องกันโควิด-19 สำนักนายกรัฐมนตรี

3. ธอส. ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และ COVID-19 ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยได้ กระทรวงการคลัง

4. ท่าอากาศยานไทย ยกระดับมาตรการตรวจคัดกรอง อย่างเข้มงวด เพิ่มความมั่นใจให้ประชาชน กระทรวงคมนาคม

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

5. โรคโควิด-19 อาจแพร่กระจายได้ หากฝ่าฝืนคำเตือน แนะวิธีกักตัว 14 วัน กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม อินโฟกราฟิค 1 ชุด

 
 
 
Powered by Phoca Download