ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2563

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2563
File Size:
2.01 MB
Date:
03 April 2020

มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแยกตัวสังเกตอาการ 14 วัน กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด

2. การเว้นระยะห่างจากสังคม (Social distancing) เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19  กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด

3. แนะนำการปฏิบัติสำหรับการกักตัว (Quarantine) และ ผู้อยู่อาศัยร่วมกัน กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด

4. แนะใช้ช่วงหยุดอยู่บ้านเลี่ยงเดินทางลดเสี่ยงโควิด-19 “ทำความสะอาดบ้าน เพิ่มกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพ” กระทรวงสาธารณสุข

5. หลัก 3 ล. “ลด เลี่ยง ดูแล” สร้างสุขอนามัย ป้องกัน และลดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด

6. รัฐบาลออกมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระยะที่ 1-2 กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด

 

 
 
 
Powered by Phoca Download