ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13 / 2563

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13 / 2563
File Size:
796.56 kB
Date:
15 April 2020

มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. มาตรการเยียวยา 5,000 บาท แก่ผู้ได้รับผลกระทบ ของการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-19 กระทรวงการคลัง

2. “เลิก” ๑๐ พฤติกรรมเคยชิน “ลด” เสี่ยง COVID-19 แนะคู่มือกักตัวสำหรับกลุ่มเสี่ยง  กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด

3. Social Distancing “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” หยุดแพร่โรค ลดการระบาดของไวรัส COVID-19 กระทรวงสาธารณสุข

4. ประกันสังคมช่วยเหลือผู้ประกันตน กรณีไวรัส COVID-19  กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด

5. สรรพากรจัดมาตรการภาษีชุดใหญ่เยียวยา COVID-19 รอบ 2 กระทรวงการคลัง 

 
 
 
Powered by Phoca Download