ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2563

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2563
File Size:
555.21 kB
Date:
27 April 2020

มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. เตือนประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการเคอร์ฟิว หากฝ่าฝืน มีโทษตามกฎหมาย สำนักนายกรัฐมนตรี 

2. สถานธนานุเคราะห์ มอบสิทธิพิเศษ ๓ ฟรี ช่วยบรรเทา ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 กระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ อินโฟกราฟิค 1 ชุด

3. ส.ป.ก. ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์โรค COVID-19 กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์

4. ้อปฏิบัติเพื่อช่วยผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กเล็ก และผู้มีโรค ประจำตัว ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด

5. ทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วอย่างถูกวิธี แนะหน้ากากผ้า ทางเลือกเพื่อรักษ์โลก กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 
 
 
Powered by Phoca Download