ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2563

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2563
File Size:
971.03 kB
Date:
28 April 2020

มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. กยศ. ช่วยเหลือผู้กู้ยืมฝ่าวิกฤต COVID-19 ลดจำนวน หักเงินเดือนและลดเบี้ยปรับเหลือ ๐.๕% กระทรวงการคลัง

2. กระทรวงแรงงาน ไม่ทอดทิ้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ให้กู้ยืมกองทุนฯ อัตราดอกเบี้ย 0% กระทรวงแรงงาน

3. ขอความร่วมมือลดการตีตราผู้สัมผัส หรือติดเชื้อ COVID-19 กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด

4. ้ข้อควรปฏิบัติ เมื่อตัดสินใจกลับบ้านต่างจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด

5. ตรวจฟรี ๔ กลุ่มเข้าเกณฑ์ ผู้ป่วยที่ต้องสอบสวนโรค COVID-19 สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด

 
 
 
Powered by Phoca Download