ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2563

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2563
File Size:
1.32 MB
Date:
12 May 2020

มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. มาตรการผ่อนปรน/ยังคงไว้ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (คราว ๑) ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๓ สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. รัฐบาลเยียวยา ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรค COVID-19 กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ อินโฟกราฟิค 1 ชุด

3. กองทุนผู้สูงอายุ ออกมาตรการพักชำระหนี้ ๑ ปี ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19 กระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ อินโฟกราฟิค 1 ชุด

4. ้ข้อแนะนำการปฏิบัติภายในตลาดสด ตลาดนัด ลดเสี่ยงช่วง COVID-19 กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด

5. ขยายเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทย เป็นการชั่วคราว กระทรวงคมนาคม อินโฟกราฟิค 1 ชุด

 
 
 
Powered by Phoca Download