ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2563

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2563
File Size:
928.65 kB
Date:
15 May 2020

มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. เคลียชัด! ขั้นตอนการลงทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน เกษตรกร ปี 63 ช่วง COVID-19 สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด

2. มหาดไทยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 10 คิวแรกฟรีค่าน้ำทั่วประเทศ กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด

3. เตือนสถานประกอบการ/สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลาย ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด กระทรวงมหาดไทย

4. ้ขยายเวลาจ้างงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ด้านอาชีพ ช่วยเหลือประชาชน จาก COVID-19 กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด

5. การเคหะแห่งชาติออกมาตรการให้ความช่วยเหลือ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 กระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ อินโฟกราฟิค 1 ชุด

 
 
 
Powered by Phoca Download