ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

ผู้ว่าโคราช เปิดการสัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

วันที่ 11 กย 61 ที่โรงแรมแคนทารี่ โคราช นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่ขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจฐานราก และการกระตุ้นให้กลไกของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเกิดผลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย ผู้แทนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ปชส นม ภาพ/ข่าว

ผู้ว่าโคราชเยี่ยมชมตลาดนัดเกษตรกรพร้อมเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตร

 เมื่อวันที่ 7 กย 61 เวลา 07.30 น นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เดินเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าภายในตลาดนัดเกษตรกร ที่ทางจังหวัดนครราชสีมา ให้พื้นที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดฯจัดพื้นที่เปิดเป็นตลาดนัดเกษตรกร ทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นช่องทางให้กับเกษตรกรนำผลผลิตทางเกษตร ผลไม้ ผัก สินค้าชุมชน และอาหารพื้นบ้าน นำมาจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันเลือกซื้อสินค้าจากชุมชน ได้ที่ตลาดนัดเกษตรกร บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยจะเปิดให้เกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายได้ทุกวันศุกร์ 

 

ปชส นม ภาพ/ข่าว