ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อวันนี้ 5 ก.พ. 61 เวลา 10.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจัดทำทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตรวจลงตราวีซ่า (VISA) และอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ณ ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่าจอมสุรางค์ จังหวัดนครราชสีมา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบหลักการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย โดยให้แรงงานต่างด้าวกลุ่มบัตรสีชมพูและกลุ่มคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง – ลูกจ้าง (มีใบจับคู่) ที่พิสูจน์สัญชาติแล้วและยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติให้ไปดำเนินการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ซึ่งจัดตั้งขึ้นทุกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2561 แรงงานต่างด้าวที่ไม่มาจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติ ณ ศูนย์ฯ OSS ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 จะไม่สามารถอยู่ต่อถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพื่อดำเนินการพิสูจน์สัญชาติได้ เพื่อให้การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนครราชสีมาแล้วเสร็จตามกำหนด จังหวัดนครราชสีมาจึงได้กำหนดวันให้บริการตามตารางที่แนบ โดยขอให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวเข้ารับบริการตามกำหนด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 044-355266-7 ต่อ 105 และ 086-4687563

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว