วันที่ 8 มี.ค. 61 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการเดินรนรงค์นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น เนื่องในวันสตรีสากล ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันสตรสากล ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นที่สตรีได้แสดงให้เห็นถึงพลังงานที่จะปกป้องสิทธิความเป็นสตรี ให้ได้รับความเป็นเสมอภาคและยุติธรรม ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมของสตรีทั่วโลก คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของวันสตรีสากล จึงได้กำหนดการจัดกิจกรรม "การเดินรนรงค์นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น เนื่องในวันสตรีสากล” โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อเป็นการแสดงออกให้สังคมได้เห็นและตระหนักถึงความสำคัญของพลังสตรี เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมที่ดีของหญิงไทย ด้วยการหันมาแต่งกาย ด้วยการนุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่นทุกวันศุกร์ ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา "ศุกร์สดใส นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น” และเพื่อรณรงค์ให้สังคมได้ตื่นตัวและเห็นความสำคัญของสตรี ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเกชน รัฐวิสาหกิจ เอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ และนักเรียนนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,000 คน
 
ปชส.นม./ เขียนข่าว /ถ่ายภาพ

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศราคา