เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประกอบพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอขามทะเลสอ ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
สำหรับกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนของตนเอง ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยกำหนดจัดกิจกรรมทั้งหมด 3 ภารกิจ คือ 1 ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า เก็บเศษขยะ ทำความสะอาดโดยรอบที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ , 2 ทำความสะอาดริมถนนสายโคกกรวด-โนนไทย ช่วงบริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ และทาสีกำแพงรั้วด้านหน้าที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาด เรียบร้อย บริเวณส่วนราชการที่ตั้งอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา และในวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00น. มีการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่บริเวณบ้านพร้าว หมู่ที่ 4 ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 
ปชส.นม. ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศราคา