ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

ผู้ว่าฯ นครราชสีมา นำผู้นำชุมชนทำโปงเทียมให้กระทิง กว่า 300 ตัว ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ รอบผืนป่ามรดกโลก

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 61 ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ รอบผืนป่ามรดกโลก ตามแผนปฏิบัติการสนธิกำลังป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการอนุกรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้กับผู้นำท้องที่ ชุมชน และเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยสร้างแนวร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และปรับทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสารด้านการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ปลูกจิตสำนึก ให้กับผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน ราษฎร และเยาวชน เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยเฉพาะพื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าภูหลวง และเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อเนือง รวมทั้งแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ โดยให้ความรู้ความเข้าใจแก่ราษกรและเจ้าหน้าที่ การสร้างแหล่งน้ำและอาหารสำหรับสัตว์ป่า การทำโปงเทียม สร้างฝายชะลอน้ำ ตลอดจนให้ราษฎรเรียนรู้การป้องกันตนเองจากสัตว์ป่าทำร้าย โดยมีผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ราษฎร และเยาวชน ที่อาศัยในพื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าภูหลวง และเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อเนือง ในท้องที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอปักธงชัย อำเภอครบุรี และอำเภอเสิงสาง เข้าร่วมอบนม จำนวน 550 คน
ทั้งนี้ หลักจากการเปิดการอบรมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้นำผู้เข้าร่วมอบรม เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมสร้างใยชะลอน้ำและทำโปงเทียมให้กับกระทิง กว่า 300 ตัว ที่อาศัยอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าอีกด้วย
 
 
ปชส.นม. ภาพ/ข่าว