ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน วันต้นไม้ประจำปีของชาติ และกิจกรรมฟื้นฟูป่าสาธารณะ ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ป่าสาธารณะบ้านตาเงิน หมู่ที่ 1 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
สำหรับการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การปลูกต้นไม้พื้นที่ 40 ไร่ จำนวน 4,000 ต้นกล้า แจกกล้าไม้ให้กับประชาชน นิสิต นักศึกษา ผู้นำชุมชน และประชาชน นำไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง กิจกรรมเยี่ยมชมโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์ การจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมเปิดโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเพื่อสนองต่อแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ และเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดภาวะโลกร้อน
 
 
ปชส.นม. ภาพ/ข่าว