ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อวันที่ 5 ธค61 ที่สระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองบง ม.5 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ภายใต้กิจกรรม จิตอาสา พัฒนาแหล่งน้ำ โดยบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยทำความสะอาด กำจัดขยะ วัชพืช บริเวณรอบสระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองบง  กำจัดลูกน้ำยุงลาย ตัดแต่งกิ่งไม้โดยรอบบริเวณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ ๙ รวมถึงวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ ๙ และเป็นการรวมพลังความสามัคคีของจิตอาสา และทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาพื้นที่ร่วมกันตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

 

 

ปชส. นม. ภาพ/ข่าว