ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 
เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๙ ที่ศาลหลักเมืองนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง มีพิธีพรามหณ์ การถวายเครื่องสักการะ โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้เจิมเสาหลักเมืองจำลอง และถวายผ้า 3 สี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมงาน ซึ่งก่อนวันจัดพิธีบวงสรวงสักการะศาลหลักเมืองนครราชสีมา และตั้งเสาหลักเมืองจำลอง ได้มีกิจกรรม "Big Cleaning Day” ศาลหลักเมืองนครราชสีมา ในวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้นำประชาชน ข้าราชการ ทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ เป็นโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลหลักเมืองนครราชสีมา ในโอกาสครบรอบ 360 ปี เมืองนครราชสีมา
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมาได้ทำการปรับภูมิทัศน์ศาลหลักเมือง และบริเวณโดยรอบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสง่างาม ให้ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนอนุชนคนรุ่นหลังได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา ของศาลหลักเมืองนครราชสีมา อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนทั่วไปมีความเลื่อมใสศรัทธา เป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเคารพสักการะ เป็นการทำนุบำรุงดูแลรักษาโบราณสถานสำคัญของจังหวัดนครราชสีมาและของชาติ ให้คงอยู่สืบไป และมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลหลักเมืองนครราชสีมา และบริเวณโดยรอบ เป็นการเร่งด่วน ร่วมทั้งขยายพื้นที่ศาลหลักเมืองนครราชสีมา ให้มีความกว้างขวาง สง่างาม สามารถรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปที่มากราบไหว้สักการะได้อย่างทั่วถึง และให้ศาลหลักเมืองนครราชสีมาเป็น (landmark) สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาเคารพสักการะ
 
 
ปชส.นม./ข่าว/ภาพ