ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.39 น. ที่อุโบสถวัดสุทธจินดาวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พระธรรมโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 ฝ่ายธรรมยุต นำคณะพระภิกษุสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา และย่ำระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
โดยได้มีการอัญเชิญรูปของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 20 ประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชา บริเวณหน้าพระประธานภายในพระอุโบสถวัดสุทธจินดาวรวิหาร จากนั้น คณะพระภิกษุสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา และตีกลอง ย่ำฆ้อง ย่ำระฆัง ตามประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมา ทั้งนี้ประเพณีการตีกลอง ย่ำฆ้อง ย่ำระฆัง ก็เพื่อเป็นการบอกกล่าวเทพยดาถึงพิธีมงคลในครั้งนี้
 
ปชส.นม. ภาพ/ข่าว