ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

วันที่ 26 มิ.ย.60  พระเทพรัตนดิลก เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานฝ่ายฆราวาส และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถาถวายสมเด็จพระสังฆราช พระชันษา 90 ปี ณ อุโบสถวัดศาลาลอย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในมงคลสมัยพระชันษา 90 ปี สมเด็จพระสังฆราช ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560 และตามมติมหาเถรสมาคม จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกันจัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถาถวายสมเด็จพระสังฆราช เพื่อถวายพระกุศล ถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช ด้วยรำลึกถึงพระเมตตาคุณ และทรงเป็นประมุขสงฆ์ที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของชาวไทยเสมอมา

 

ปชส.นม.  ภาพ/ข่าว