เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำ โดยประชุมร่วมกับสำนักงานเกษตรกรจังหวัด สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ประกอบการโรงแป้งมัน และสมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย เพื่อหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นตรงกันว่า ปัจจุบันราคามันสำปะหลังตกต่ำเป็นไปตามกลไกของตลาด เนื่องจากปีที่ผ่านมามันสำปะหลังมีราคาดี ทำให้เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังกันมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากเกินกว่าที่ผู้ประกอบการโรงแป้งมันจะรองรับได้ จึงทำให้ราคามันสำปะหลังลดต่ำลง ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าในช่วงระยะนี้ควรแจ้งให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังชะลอการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลังที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนตุลาคม และพฤศจิกายนนี้ออกไปก่อนสักระยะ 1-2 เดือน เพื่อรอดูกลไกของตลาด และมาตรการของรัฐบาลที่จะออกมาช่วยเหลือเกษตรกร พร้อมกันนี้สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผลิตมันสำปะหลังไทย ได้ทำหนังสือเสนอให้กระทรวงพาณิชย์ชดเชยเงินให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เช่นเดียวกับการชดเชยเงินให้กับชาวนาที่ปลูกข้าว เพื่อให้เกษตรกรชะลอการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลังออกไปก่อนสักระยะ และรัฐบาลจะต้องเข้มงวดการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยการจัดวางระเบียบให้นำเข้าได้เฉพาะด่านถาวร หรืออาจใช้วิธีกำหนดโควตาการนำเข้า.
/////////////////////////////////
 

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศราคา