ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบแก่โรงเรียนใน จ.นครราชสีมา
วันที่ 1สค60 ที่โรงเรียนครบุรีวิทยา ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูลรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน เป็นผู้อัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทาน และเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยในด้านการศึกษาของเยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนในระดับประถมศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลชุมชน ให้ได้รับการศึกษาที่ดีมีอุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอในการใช้ศึกษาหาความรู้ เพื่อส่งเสริมให้คุณภาพการศึกษาของเยาวชนดีขึ้น และส่งผลให้ระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศพัฒนาดีขึ้นอีกด้วย สำหรับพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทาน ในครั้งนี้ มีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนครบุรีวิทยา เข้ารับอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทาน จำนวน210 คน ซึ่งโรงเรียนดังกล่าว เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,235 คน ครู 50 คน โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา ที่มารับอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทาน ยังความปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
 
 
ปชส.นม. ภาพ/ข่าว