ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลตรี สุริยนต์ เฉียงตะวัน เดินทางไปมอบถุงพระราชทาน (เครื่องอุปโภคบริโภค) ให้กับราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1,700 ครอบครัว ประกอบด้วย ราษฎรอำเภอประทาย จำนวน 1,200 ครอบครัว และราษฎรอำเภอลำทะเมนชัย จำนวน 500 ครอบครัว จากนั้นเวลา 14.00 น. พลตรี สุริยนต์ เฉียงตะวัน ได้เดินทางไปมอบถุงพระราชทาน (เครื่องอุปโภคบริโภค) ให้กับราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1,300 ครอบครัว ประกอบด้วย ราษฎรอำเภอโนนแดง จำนวน 1,000 ครอบครัว ราษฎรอำเภอแก้งสนามนาง จำนวน 200 ครอบครัว และอำเภอเทพารักษ์ จำนวน 100 ครอบครัว โดยราษฎรผู้ประสบอุทกภัยต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้ประสบอุทกภัยเนื่องจากอิทธิพลของพายุเซินกา ตั้งแต่เมื่อวันที่ 25กรกฎาคมเป็นต้นมา มีราษฎรประสบอุทกภัยรวม 12 อำเภอ 75 ตำบล 758 หมู่บ้าน ราษฏรได้รับความเดือดร้อนรวมจำนวน 23,142 ครัวเรือน

 ปชส.นม. ภาพ/ข่าว