ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 28 ก.ย. 60 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้ ซึ่งดำเนินการก่อสร้างที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสำนักโยธาธิการและผังเมืองนครราชสีมา และบริษัทผู้รับเหมาได้ทำการควบคุมกำกับดูแลการก่อสร้าง พระเมรุมาศจำลอง ล่าสุดมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 60 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการบุกระดานไม้อัดก่อนติดลวดลายไทยรอบพระเมรุมาศจำลอง คาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาภายในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ จากนั้นจะมีการตกแต่งสถานที่ โดยคณะอนุกรรมการส่วนต่าง ๆ เพื่อจัดเตรียมงานออกแบบและงานตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและสมพระเกียรติ ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 50,000 คน สำหรับจำนวนประชาชนที่เดินทางมาสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้มียอดผู้สมัครกว่า 1.3 แสน คน //////////////////////////
 
ปชส.นม. ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศราคา