ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 
วันที่ 2ต.ค.60 ที่ห้อง 606 สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อเชิญไปมอบแก่พี่น้องประชาชนตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ท. ภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ เป็นผู้แทนพระองค์มอบสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ บัตรประจำตัวจิตอาสา เสื้อยืดคอโปโลสีดำ หมวกแก๊ป ผ้าพันคอจิตอาสา ปลอกแขน และกระปุกออมสินสำหรับเด็กที่อายุไม่เกิน 17 ปี ให้แก่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด และผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ในกิจกรรม "จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” สำหรับใช้สวมใส่ประกอบกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ เพื่อเป็นการรวมพลังความรัก รวมพลังน้ำใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่น้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 18-31 ตุลาคมนี้ สำหรับจังหวัดนครราชสีมา มียอดผู้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2560 จำนวนทั้งสิน 206,784 คน จากจำนวนประชากร 2,636,657คน คิดเป็นร้อยละ 7.84 แยกตามประเภทงาน ดังนี้ 1.งานดอกไม้จันทน์ 50,852 คน 2.งานโยธา 11,042 คน 3.งานบริการประชาชน 95,802 คน 4.งานรักษาความปลอดภัย 11,013 คน 5.งานประชาสัมพันธ์ 9,780 คน 6.งานขนส่ง 3,176 คน 8.งานแพทย์ 17,877 คน 9.งานจราจร 7,242 คน ซึ่งจังหวัดนครราชสีมามีกำหนดแจกจ่ายของพระราชทานให้แก่จิตอาสา (ที่ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน2560) ชุดแรก ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 44,297 คน
 
ปชส.นม. ภาพ/ข่าว