ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

วันที่ 26 พย 61 เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีนายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ผศ.นสพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สุรินทร์ และส่วนราชการต่างๆจากจังหวัดกลุ่มนครชัยบุรินทร์เข้าร่วมประชุม 

 ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ โดยการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็น โดยใช้เวลาในการก่อสร้าง 478 วัน เหลืออยู่เพียงบางส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง โดยศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ สามารถรับสุนัขได้จำนวน 5,000 ตัว ส่วนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้รับงบ 8,900,000 บาท โดยกำหนดจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มที่ 1 อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด กลุ่มที่ 2 อุปกรณ์ตรวจรักษา กลุ่มที่ 3 อุปกรณ์ตรวจทางด้านห้องปฏิบัติการ เช่น ตรวจเลือด กลุ่มที่สี่ด้านการเอ็กซเรย์ อุลตร้าซาวด์ และกลุ่มที่ห้าเป็นการซักล้าง นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มูลนิธิราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้ามาดำเนินการบริหารจัดการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกลุ่มนครชัยบุรินทร์ และเห็นชอบแนวทางการโอนทรัพย์สินที่เป็นครุภัณฑ์ตามแนวทางที่มีการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นำเสนอโดยสำนักงานคลังจังหวัดและแนวทางการโอนทรัพย์สินที่เป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามข้อเสนอของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ภายหลังเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ จะมีการกำหนดสัดส่วนของสุนัขจาก 4 จังหวัดดังกล่าว โดยใช้หลักการค่อยๆนำสุนัขเข้ามายังศูนย์พักพิงฯ นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มีกำหนดนำคณะอนุกรรมการฯเยี่ยมชม ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ หรือ จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯที่ศูนย์พักพิง ก่อนที่จะหมดหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว