ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 วันนี้ (16 ก.ค. 63) นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงเขต 13 ลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการ ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เพื่อฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ จากหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประเด็นการตรวจราชการประกอบด้วย 1) การเกษตรสร้างมูลค่า โดยหน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 2) การจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชน 3) การพัฒนาชุมชนเมือง 4) การตรวจราชการตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 5) การตรวจติดตามการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 6) การตรวจราชการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากนั้นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการเกษตรสร้างมูลค่า 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแปลงใหญ่น้อยหน่าตำบลปากช่อง บ้านหนองตาแก้ว มีสมาชิกกลุ่ม 39 คน พื้นที่ 1,250 ไร่ และกลุ่มผักแปลงใหญ่ตำบลปากช่อง บ้านเหนือ มีสมาชิกกลุ่ม 60 คน พื้นที่ 510 ไร่ 

            ทั้งนี้ กลุ่มผักแปลงใหญ่อำเภอปากช่อง ได้นำเสนอปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน คือ การผลิตไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากแหล่งน้ำและระบบน้ำไม่เพียงพอ และผลผลิตยังไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ และขาดจุดรวบรวมและจำหน่ายผลผลิตอินทรีย์ของสมาชิกในกลุ่ม ทำให้เกิดต้นทุนด้านการขนส่ง โดยมีข้อเสนอที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุน คือ ต้องการแหล่งน้ำและระบบเพื่อการเกษตร เพื่อให้สามารถผลิตได้เพียงพอกับการต้องการของผู้บริโภค และต้องการพัฒนาจุดรวบรวมและจำหน่ายของสมาชิก กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผัก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว