ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

วันนี้ 15 พ.ย. 250 เวลา 09.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยบริหารจัดการโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา, แขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่1,2และ3 ทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมาอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง, ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาและสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ควบคุมด้านการใช้กฎหมายและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ให้การช่วยเหลือหลังเกิดเหตุ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเน้นย้ำให้ผู้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
 
 
ปชส.มน./เขียนข่าว/ถ่ายภาพ

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการวางพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ 14 พ.ย.60 ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สดต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียง ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี มีมติให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงที่ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรของพระองค์ที่ประสบภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศจวบจนปัจจุบัน วันนี้ จึงนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสักการะ และแสดงความอาลัย เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้ นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจโครงการต่างๆของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต ให้ชมอีกด้วย

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐