ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2561  วันที่ 1 สิงหาคม 2561  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลสตรีไทยดีเด่นแห่งปี เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2561 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่สตรีที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม จังหวัดนครราชสีมา จึงขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ร่วมเสนอรายชื่อ สตรี เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณในงาน วันสตรีไทย ประจำปี 2561  ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561  ทั้งนี้ หน่วยงาน ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มนโยบายและวิชาการ 044-243000