ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2561 ในโอกาสวันที่ 10 สิงหาคมของทุกปีเป็นวัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นเกียรติแก่สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งประกอบพิธีสวนสนามของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนันที่เป็นตัวแทนของทั้ง 32 อำเภอ รวมกว่า 1,801 คน จำนวน 2 กองพัน 6 กองร้อยในจำนวนนี้มีกองร้อยน้ำหวาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสุภาพสตรี โดยมีนายศักดิ์ชัย ชาดพุดซา นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้นำทำกิจกรรมอย่างเข้มแข็งพร้อมกับปฏิญาณตนการทำความดีเพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 พร้อมกล่าวเปล่งเสียง ทรงพระเจริญ 3 ครั้งพร้อมเพียงกันอย่างกึกก้อง กล่าวว่า ข้าพเจ้าปฏิญาณว่าจะรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรมและเสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญของประเทศชาติ ข้าพเจ้าจะยึดมั่นในศีลธรรมและคุณธรรมของนักปกครอง มีนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดฯและคณะกรรมการเหล่ากาชาดฯร่วมชมการสวนสนาม  ที่สนามกีฬาเฉลิมพรนะเกียรติ 80 พรรษาฯ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ ในฐานะผู้ปกครองท้องที่ มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและอำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่, 2. เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและนำนโยบายของรัฐ กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไปสู่การปฏิบัติ และ 3.เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นผู้นำการปกครองท้องที่ การพัฒนาบุคลิกภาพ การมีระเบียบวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีบทบาทสำคัญ อาทิ การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การการป้องกันและปราบปรามค้ามนุษย์ การค้าประเวณีเด็ก การตรวจค้นบุคคล การตรวจค้นยานพาหนะการพัฒนาบุคลิกภาพ การแต่งกายและการสร้างระเบียบวินัย และการฝึกปฏิบัติพัฒนาบุคลิกภาพ ฉะนั้นกำนันผู้ใหญ่คือคนสำคัญของแผ่นดินที่ทำให้บ้านเมืองก้าวหน้า

นายวิเชียร จันทรโณทัย กล่าวว่า บทบาทในการช่วยทางราชการโดยเฉพาะการปราบปรามยาเสพติดมีมากขึ้น ฉะนั้นเราต้องการติดอาวุธข้อกฎหมายต่างๆให้ท่านเหล่านั้นมีความรู้ความสามารถ ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ต้องมี RAM สูง ขณะเดียวกันเรื่อง ฮาร์ดแวร์ลักษณะบุคลิกของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านก็ต้องดูดี ดูสวยด้วย มีความรู้คู่กับบุคลิกภาพ ฉะนั้นจากระยะเวลาที่มีการไปฝึกอบรมแต่ละอำเภอมีการฝึกระเบียบแถว การฝึกการเดิน การฝึกท่วงท่า ตนกล้าพูดได้ว่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้านของ จ.นครราชสีมาน่าจะสมาร์ทที่สุดในประเทศไทย เมื่อวันก่อนมีการนำคลิปการฝึกของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านกลุ่มต่างๆให้ทางผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารบกที่ 21 กองทัพภาคที่ 3 และผู้การตำรวจภูธรจังหวัดฯทุกท่านได้ดูได้ชมถึงกับยิ้มว่า ทหาร ตำรวจช้าไม่ได้หรือย่อหย่อนไม่ได้แล้ว เพราะกำนันผู้ใหญ่บ้านจะแซงการจัดระเบียบแถวและการเดินแถว ซึ่งเราต่างมีความภาคภูมิใจมาก และการสวนสนามของทุกคนตนมีความมั่นใจว่า เราอวดและโชว์ศักยภาพได้ และต่อไปนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านมีบุคลิกเป็น ฮาร์ดแวร์ สวยงาม

ขณะเดียวกันก็จะมีซอฟแวร์คือ องค์ความรู้ข้างในมากมายในเรื่องการทำงาน ซึ่งต่อไปถ้ามีการสวนสนามที่สนามศุภชลาศัย หรือสนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพฯเราจะไปสวนสนามโชว์ด้วย ฉะนั้นต่อไปจะขยายผลกำนันผู้ใหญ่บ้านให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเดียวกันทุกคน เพราะทุกคนแต่งด้วยเรียบร้อยดี บุคลิกดี เครื่องหมายติดเรียบร้อยถูกต้อง เครื่องแบบมีความประหยัด สวมใส่แล้วไปได้ทุกงาน เช่น กฐิน ผ้าป่า งานมงคล งานวิวาห์ งานฌาปนกิจได้ ภาพเหล่านี้ทำให้เกิดความประทับใจ เพราะทุกคนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตนเรียนว่าในรอบปีที่ผ่านมากำนัน ผู้ใหญ่บ้านมีเปอร์เซ็นต์ที่ถูกร้องเรียนไม่ถึง 10 คน มีเรื่องมีราวถูกสอบสวนน้อยมากและใน คนมีการลงโทษ คนเท่านั้น ไม่ใช่เกิดจากการทุจริต แต่การลงโทษเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนกรณีเงิน แสนบท เช่นการเปลี่ยนแปลงโครงการโดยไม่มีประชาคมด้วยความเร่งด่วน ฉะนั้นขอให้ตระหนักและพึงระมัดระวัง ตนไม่สงสัยในเรื่องของความสุจริตโปร่งใสของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว