ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 
 
     เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 61 ที่วัดบ้านปูน ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ ภายใต้ชื่องาน จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยนำจิตอาสาในพื้นที่อำเภอเมือง กว่า 200 คน ร่วมปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ตัดแต่งกิ่งไม้ ภายในวัดบ้านปูน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนคนไทย ให้รู้รัก สามัคคี มีจิตอาสาสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
โดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชนและประเทศชาติ รวมทั้งเพื่อแสดงความจงรักภักดี และกตัญญูต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสนองแนวทางตามพระราชดำริ และการปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ของพระองค์ท่าน เนื่องใน วันพยาบาลแห่งชาติ
 
 
ปชส นม ภาพ/ข่าว