ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อวันที่ 17 ม.ค.60 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศูนย์นครราชสีมา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องถิ่น และคณะกรรมการเหล่ากาชาดร่วมพิธี
               เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย พระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง สมัยกรุงสุโขทัย ที่พระองค์ทรงทำนุบำรุงปกครองบ้านเมืองด้วยพระเมตตาธรรมต่อไพร่ฟ้า อาณาประชาราษฎร์ทรงสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมสำคัญ ๆ ของชาติอย่างอเนกอนันต์มรดกของชาติที่สำคัญที่สุดคือ ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 1826 อันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนี้
            ทั้งนี้สำหรับความเป็นมาของวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 เห็นชอบให้วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันรัฐพิธี และกำหนดให้วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ โดยไม่ถือว่าเป็นวันหยุดราชการ
 
ปชส.นม. ภาพ/ข่าว