ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

เมื่อวันที่ 6ก.พ.2560 เวลา 09.00น.นายวิเชียร จันทรโณทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559 และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2560 ของกอ.รมน. โดยมี ฯพณฯพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล