ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานำส่วนราชการประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า พร้อมมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 31มีค60 ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อแสดงความจงรักภักดีและแสดงกตัญญูต่อพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ล้ำเลิศด้วยพระกฤษดาภินิหาร น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้น ที่ทรงปกแผ่พสกนิกรชาวไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา พร้อมกันนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ยังได้เป็นประธานในพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 พร้อมทั้งอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนทั่วประเทศ การจัดงานวันข้าราชการพลเรือนนั้น มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมบทบาทความสำคัญของข้าราชการพลเรือน ให้ประชาชนได้ทราบ และเข้าใจในบทบาทหน้าที่การให้บริการด้วยการเสียสละ อดทน และรับผิดชอบ พร้อมทั้งยกย่องข้าราชการพลเรือนที่ประพฤติปฏิบัติตนดีสมควรเป็นแบบอย่าง โดยปีนี้ คณะกรรมการพิจารณารางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดนครราชสีมา ครุฑทองคำ จำนวน4 ราย ได้แก่ นางสาวนิลเนตร วีระสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน พ.ต.อ.สันติ เหล่าประทาย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา นายนฤชา โฆษาศิวิไลช์ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา และนายปฏิพัทธ์ ทองเทียนวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมา นอกจากนี้ยังมีข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 13 ราย โดยผู้ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นครุฑทองคำ ทั้ง 4 ราย ของจังหวัดนครราชสีมา จะเข้ารับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ส่วนข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัด 13 ราย ได้รับประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
 
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ภาพ/ข่าว