ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

 

วันที่ 4 เมษายน 2560 เมื่อเวลา 11.30 น. ที่อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา (TK Square korat) ตรงข้ามวัดพายัพ (พระอารามหลวง) ถนนพลแสน ต.ในเมือง อ.เมือง ฯ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา พร้อมนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนคร (ทน.) นครราชสีมา ดร.อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (okmd) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ และนายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมทำพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา TK SQUARE KORAT โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชนและนักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่า 500 คน ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ซึ่ง ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า สถานที่แห่งนี้ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในรูปแบบกายภาพที่ไร้พรมแดน เพื่อขยายโอกาสและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ มุ่งส่งเสริมการอ่านเป็นไปอย่างก้าวขวางและทั่วถึง สอดคล้องกับสภาพสังคมยุคใหม่ รองรับกระแสความเปลี่ยนแปลงของอุปนิสัยการอ่านและการแสวงหาความรู้ในยุคปัจจุบัน ซึ่งใช้เทคโนโลยีเป็นทักษะสำคัญในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้

ซึ่ง อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา TK SQUARE KORAT เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น. วันเสาร์ เวลา 09.00 -18.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ โดยกำหนด ค่าสมัครเข้าใช้บริการ ดังนี้ อายุต่ำกว่า 6 ปี ฟรี อายุ 6 -25 ปี 50 บาทต่อปี อายุ 26 ปี ขึ้นไป 100 บาท ต่อปี ชาวต่างชาติ 200 บาท ต่อปี ยกเว้นค่าสมาชิกสำหรับ พระภิกษุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส