ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานำประชาชนประกอบพิธีสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ย่ำระฆัง และกลอง เนื่องในพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
วันที่ 6 เมษายน 2560 ที่อุโบสถวัดสุทธจินดาวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พระธรรมโสภณ เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร นำคณะพระภิกษุสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ประกอบพิธีสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เนื่องในพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก โดยคณะพระภิกษุสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกันสวดมนต์เจริญชัยมงคลคาถา พร้อมกับประกอบพิธีย่ำระฆัง และกลอง ตามประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมา ซึ่งการย่ำระฆัง และกลอง ก็เพื่อเป็นการบอกกล่าวเทพยดาถึงพิธีอันเป็นมงคลในครั้งนี้
 
 
ปชส. นม.    ภาพ/ข่าว