ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

จังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนที่อำเภอลำทะเมนชัย 
วันที่ 17 พ.ค. 60 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ระดับจังหวัด ออกให้บริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บ้านหนองดู่ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมยชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีประชาชนมารับบริการจากหน่วยงานราชการเป็นจำนวนมาก สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เป็นโครงการที่จัดขึ้น เพื่อรับทราบปัญหา และความเดือดร้อน ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนถึงพื้นที่ ซึ่งจะได้นำข้อมูลไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุด พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานของรัฐอย่างทั่วถึง ในลักษณะแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service นอกจากนี้ยังได้มอบถุงยังชีพ เบี้ยคนพิการ ทุนการศึกษา และพันธุ์ปลา อีกด้วย
 
 
ปชส.นม. ภาพ/ข่าว