โคราชฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรภาครัฐระดับผู้บริหารจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (บห.นม.๑)

เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๐ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรภาครัฐระดับผู้บริหารจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (บห.นม.๑) ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหารภาครัฐในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาให้มีสมรรถนะสูง มีองค์ความรู้ที่สำคัญและเหมาะสมกับพื้นที่ ควบคู่ไปกับธรรมาภิบาล เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนแนวนโยบายภาครัฐให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีและถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรภาครัฐระดับผู้บริหารจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (บห.นม.๑) ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นายอำเภอ ทั้ง ๓๒ อำเภอ และผู้กำกับการและสารวัตรใหญ่สถานีภูธร ทั้ง๕๒ สถานี ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รวม ๘๔ คน

 
  ปชส ทนม เขียนข่าว/ถ่ายภาพ

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศราคา