โคราช จัดสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิธีพุทธประจำปีพุทธศักราช 2561 หวังดึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้ฉลองปีใหม่อย่างมีสติ
 
วันที่ 31 ธ.ค. 60 ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครราชสีมา นาย มุรธาธีร์ รกชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นาง ศศิฑอณร์ สุวรรณเมณี วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา นำพี่น้องประชาชน กว่า 2,000 คน ประกอบพิธี สวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พ.ศ.2561 โดยมี 32 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมพร้อมกันด้วย สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ภาวนา ทำสมาธิ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเผยแพร่พิธีการต้อนรับศักราชใหม่ในรูปแบบที่เรียบง่าย มุ่งเน้นการใช้มิติทางศาสนานำหลักธรรมทางศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็นเป็นกุศล จิตใจผ่องใส ปลอดจากอบายมุข เป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนา ด้วยความประหยัดเรียบง่าย และเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้เพื่อเกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นการจัดกิจกกรมดังกล่าว นอกจากมีวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว ยังเป็นการช่วยดึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้ฉลองปีใหม่อย่างมีสติ ด้วยการสวดมนต์ข้ามปี ลดอุบัติเหตุและการสูญเสียชีวิตจากการดื่มสุราอีกด้วย เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จากข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ตั้งแต่ วันที่ 28 -30 ธ.ค. 60 เป็นต้นมาพบว่าพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้บาดเจ็บ และเสียชีวิตได้แก่ เมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ โดยเฉพาะวัยรุ่นมีเพิ่มมากขึ้น
 
 
ปชส นม ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศราคา