ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เวลา 14.40 น. วันที่ 16 มค 61 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จจากตำหนักทิพย์พิมาน ไปยังโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ในการนี้ พระราชทานโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดภาพวาดและเรียงความ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ และพระราชทานตราสัญลักษณ์โครงการฯ แก่ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยตราสัญลักษณ์เป็นรูปหยดน้ำ สื่อถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงห่วงใยในชีวิตของสัตว์เลี้ยงที่มีโอกาสได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เลี้ยง จึงทรงจัดตั้งโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยร้ายแรงของโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งรู้ถึงวิธีป้องกันโรค เพื่อให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกที่มีเป้าหมายในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากโลก จากนั้น พระราชทานพระอนุญาตให้สื่อมวลชน เฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์ถึงแนวปฏิบัติของไทยในการดำเนินโครงการฯ และการจัดการโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน จากการเสด็จไปเข้าร่วมประชุมกับองค์การอนามัยโลก ด้วยทรงตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในชีวิตประชาชน และสัตว์เลี้ยง ซึ่งในแต่ละปียังมีคนไทยที่ตายจากโรคพิษสุนัขบ้าอยู่จำนวนหนึ่ง ขณะที่ประเทศทางยุโรปไม่มีโรคพิษสุนัขบ้า แสดงให้เห็นถึงความล้าหลัง องค์การอนามัยโลกจึงได้แต่งตั้งให้ทรงเป็นหัวหน้าชุดในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย จึงมีเป้าหมายที่จะทำให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยภายในระยะเวลา 3 ปี โดยต้องอาศัยหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย จากนั้น ทรงร่วมกิจกรรมออกหน่วยตรวจรักษาสุนัขป่วยและทำหมันสุนัข โดยทรงตรวจและทรงวางยาสลบสุนัขพันธุ์ไทยผสมเพศเมีย อายุ 1 ปี ชื่อกาแฟ เพื่อผ่าตัดทำหมันร่วมกับสัตวแพทย์ในโครงการฯ โดยมีประชาชนที่อาศัยบริเวณรอบตำหนักทิพย์พิมาน และในอำเภอปากช่อง นำสุนัขและแมวไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตรวจรักษา และรับคำปรึกษาเกึ่ยวกับสัตว์เลี้ยง ตลอดจนรับแจกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ 101 ตัว