ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

วันที่ 8 มี.ค. 61 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการเดินรนรงค์นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น เนื่องในวันสตรีสากล ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันสตรสากล ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นที่สตรีได้แสดงให้เห็นถึงพลังงานที่จะปกป้องสิทธิความเป็นสตรี ให้ได้รับความเป็นเสมอภาคและยุติธรรม ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมของสตรีทั่วโลก คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของวันสตรีสากล จึงได้กำหนดการจัดกิจกรรม "การเดินรนรงค์นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น เนื่องในวันสตรีสากล” โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อเป็นการแสดงออกให้สังคมได้เห็นและตระหนักถึงความสำคัญของพลังสตรี เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมที่ดีของหญิงไทย ด้วยการหันมาแต่งกาย ด้วยการนุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่นทุกวันศุกร์ ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา "ศุกร์สดใส นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น” และเพื่อรณรงค์ให้สังคมได้ตื่นตัวและเห็นความสำคัญของสตรี ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเกชน รัฐวิสาหกิจ เอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ และนักเรียนนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,000 คน
 
ปชส.นม./ เขียนข่าว /ถ่ายภาพ